رسول
چیزی که فقط تو ایران اتفاق می افته!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
چیزی که فقط تو ایران اتفاق می افته!>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
علی عبدالله پور کریزی: الان ولنتاینه ینی ..
2014-02-13T21:09:33+00:00
رسول: تو که نداری که بدونی فرداست ..
2014-02-13T21:13:43+00:00
رسول: به تمام دوستام گفتم بیان ثبت نام کنن
2014-02-13T21:15:08+00:00
علی عبدالله پور کریزی: هه مرسی ..ما که نداریم اره
2014-02-16T22:30:39+00:00