گل پری
یکی از شرایط ازدواج من اینه که : کنترل تلویزیون همیشه دست من باشه والا بخدا ! شوخی که نیست بحث یه عمر زندگیه
پسر است ديگر... . . . . . . . . متاسفانه كاريش نمىشه كرد!!!