علی عبدالله پور کریزی
همیشه به کسانی که پا برهنه اند اعتماد کنید چون آنان کفشی ندارند که ریگی بر آن باشد
اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند ، بهتر کهسخن گوئي و خاموشت کنند.
من وقتی چهار سالم بود؛ از جلو دبیرستان دخترانه که رد میشدم دخترا برام غش میکردن! البته الانم اگه رد میشم غش میکننآ، ولی از خنده!!
وقتی پشت آیفون میپرسی :”کیه؟ “ ۹۵% مردم میگن “باز کن”، ۵% باقیمونده هم میگن :”منم”...!!!!!