از دریــــا آموخــــتم غــــرقــــش کنــــم هــــر که را کــــه از حــــدش گــــذشــــت .