وقتـی کـه دیگـر دلـواپس آن نباشـیم کـه در چشـم محبوبمـان چگـونه دیـده مـی شـویم ... معنایـش ایـن اسـت کـه دیگـر عاشـق نیسـتیم ! ٠•●ஜ میــــلان کونـــــدرا ஜ●•٠