به کسی که تنهات گذاشت بگو... این تو بودی که باختی نه من!!! من کسی رو از دَست دادم که دوستم نَداشت..! اما تو کسی رو از دست دادی که عاشِقِت بود